Bursluluk Sınavı Kayıt Formu

Bursluluk Sınavı Kayıt Formu

ÖZEL MUSTAFA KEMAL OKULLARI ( MAARİF ÖZEL EĞİTİM YAY. A.Ş. )
UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Özel Mustafa Kemal Okulları ( Maarif Özel Eğitim Yay. A.Ş.) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında sizlerin kişisel verilerini özenle işleyerek muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu bilinçle veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede işlemekteyiz.
Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Sizlere yüksek kalitede hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verileriniz, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Kayıt Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde edilmekte, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtildiği üzere işlenebilmektedir.
İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;
İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
Çocuk Koruma Kanunu,
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Yönetmeliği,
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği,
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği,
Millî Eğitim Bakanlığı Temel Kanunu
Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.
Bu kapsamda uzaktan eğitim ve ürün satış hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen ve/veya edinilecek olan genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;
Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,
Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,
Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız, online hizmetler sırasında paylaştığınız cevaplarınız ve yorumlarınız,
Özel Mustafa Kemal Okulları ( Maarif Özel Eğitim Yay. A.Ş.) ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
Kayıt Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL)

Uzaktan eğitim hizmetlerinden faydalanan ve ürün satınalan kişilerin memnuniyetini arttırmak için planlama yapmak ve yürütmek
ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)

Sözleşme süreçlerini gözden geçirmek ve hukuki taleplere çözüm üretmek

Katılımcıların isteklerini karşılayan ve şikayetlere cevap veren sistemi geliştirmek

Uzaktan eğitim hizmetlerine katılacaklarla ilişkilerini geliştiren planlama yapmak ve yürütmek


ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL)

Eğitim ve ürün ticari ilişkileri ve iş stratejilerini planlamak ve yönetmek

ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)

Stratejik planlama süreçlerini yürütmek

İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkileri yönetmek

Katılımcı ve müşterilerin memnuniyet faaliyetlerini planlamak, uygulamak

Eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL)

Eğitim ve ürün ticari ilişkileri ve iş stratejilerini planlamak ve yönetmek

ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)

Yeni uzaktan eğitim ve özel ürün ve hizmetleri üretmek için planlama yapmak ve yürütmek

Yeni uzaktan eğitim ve özel ürün ve hizmetleri pazarlama süreçlerini planlamak ve yönetmek

Yeni uzaktan eğitim ürün ve hizmetlere müşteri bağlılığını sağlamak için planlama yapmak ve faaliyetleri yürütmek

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL)

İş ilişkilerinde bulunulanlarla yaşanan uyuşmazlıklara çözüm bulmak teknik ve ticari ilişki geliştirmek

ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkları izleme, hukuksal çözüm bulma

Firmanın üretim ve operasyonel risk süreçlerini planlamak ve yürütmek

Verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak

Firma denetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi

Firma faaliyetlerini mevzuata uygun olarak yürütmek için gerekli planlamaları yapmak ve yürütmek

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL)

İnsan Kaynakları Planlaması yapmak ve Planlama süreçlerini yürütmek

ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

İnsan kaynakları ihtiyaçlarının belirlenmesi

İşe alma ve ayrılma süreçlerini planlamak ve yürütmek

Çalışanların verimliliğini arttırmak

İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak faaliyetleri planlamak ve yürütmek

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL)

Uzaktan öğretim kursu ve ürün satış faaliyetleri geliştirecek planlama ve programlama çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda iş süreçlerini yürütmek

ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)

Uzaktan öğretim ve operasyon süreçlerini planlamak ve yürütmek

Uzaktan öğretim satış ve dağıtım süreçlerini planlamak ve yürütmek

Uzaktan öğretim için tedarik zinciri yönetim süreçlerini planlamak ve yürütmek

Bigi teknolojileri alt yapısını uyumlaştırmak ve yönetmek

Bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, yürütmek ve denetlemek

İletişim süreçlerimi planlamak ve yürütmek

İş ortakları ve tedarikçilerin verilere erişim yetkilerini planlamak ve yönetmek

Finans ve muhasebe hareketlerini izlemek

İş faaliyetlerini planlamak ve yönetmek

Yönetimde etkinlik sağlamak

Veri tabanı oluşturmak ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamakKişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan yasal düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yine yukarıda açıklanan amaçlarla;
İş Ortağı
Tedarikçi
Hissedarlar
Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri.
Özel Mustafa Kemal Okulları ( Maarif Özel Eğitim Yay. A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyeleri
Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
Kişisel veri sahipleri aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin talepleri, yine aşağıdaki “Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanılması” başlığı altında belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
Kişisel veri sahibine ait haklar:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan haller:
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
Veri sahiplerinin talepleri işleme alınmayacak haller:
Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanması:
Veri sahipleri, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için Firmamızın aşağıdaki adresine yazılı olarak başvuru yapmalıdır:
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Özel Mustafa Kemal Okulları ( Maarif Özel Eğitim Yay. A.Ş.)
Adres: Arapsuyu Mahallesi 623 Sokak No:7 Konyaaltı Antalya
e-posta: [email protected]
Telefon: 444 66 30 – 0242 228 3221
Fax: 0242 228 00 15
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
Özel Mustafa Kemal Okulları ( Maarif Özel Eğitim Yay. A.Ş.) başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
Talepler niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ilgili taraftan ücret talep edilebilir.


KVKK - Açık Onay
Özel Mustafa Kemal Okulları ( Maarif Özel Eğitim Yay. A.Ş.) MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ

- KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ VE TİCARİ İLETİŞİM KURMA AÇIK ONAY/MUVAFAKAT FORMU -
İndirimler, kampanyalar, ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama/ Ticari faaliyetler ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi kapsamında, incelenen AYDINLATMA FORMU’ na istinaden izin verilen iletişim kanalları ve Onaylar aşağıda işaretlendiği şekildedir.
Özel Mustafa Kemal Okulları ( Maarif Özel Eğitim Yay. A.Ş.) ’nin, TARAFIMA SMS (Kısa Mesaj) göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

Özel Mustafa Kemal Okulları ( Maarif Özel Eğitim Yay. A.Ş.)’nin TARAFIMA e-mail göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

Özel Mustafa Kemal Okulları( Maarif Özel Eğitim Yay. A.Ş.)’nin TARAFIMA Telefon ve Sesli Mesaj yolu ile ulaşılmasına onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

KİŞİSEL VERİMİN İŞLENMESİNE AÇIK ONAY verilmesi kapsamında; Özel Mustafa Kemal Okulları ( Maarif Özel Eğitim Yay. A.Ş.) tarafından sunulan faaliyetler kapsamında toplanan, herhangi bir şekilde tarafımdan paylaşılan, internet sitesine yerleştirilen çerezler(cookies) vasıtası ile elde edilen, iş bu izin onay formu ile tarafımdan verilmiş, satın aldığım ürünler, ürün sınıfları, alışveriş tercihlerim dahil, beyan etmiş olduğum kişisel bilgilerimin ve Kişisel verilerimin Özel Mustafa Kemal Okulları ( Maarif Özel Eğitim Yay. A.Ş.)’nin tarafından; kampanya bildirimleri, yeni ürün duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması, ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, kişiye özel kampanya, reklam, hedefleme, analiz, web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında ticari ilişki ve akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal hakların kullanılması, Özel Mustafa Kemal Okulları ( Maarif Özel Eğitim Yay. A.Ş.)’nin tarafından yürütülen Ticari faaliyetlerin ve Ticari amaçların yasal mevzuat dairesinde ifası, bu bilgilerin depolanması amacı ile yurtiçinde ve yurt dışında kendi yada hizmet aldığı ifa yardımcılarına transfer edilmesine ve mevzuata uygun şekilde korunan sunucularda saklanmasına, AYDINLATMA FORMUNDA belirtildiği/tanımlandığı şekilde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri kapsamında Kişisel Verilerimin İŞLENMESİNE, açık onay veriyorum/muvafakat ediyorum. Aydınlatma metnini okudum ve bir nüshasını aldım, dilediğim zamanda bu veriler ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi kapsamında(Aydınlatma formunda da belirtilen) talepte bulunabileceğimi, haklarımı biliyorum.

Müşteri; İş bu izin/muvafakatname kapsamında Özel Mustafa Kemal Okulları ( Maarif Özel Eğitim Yay. A.Ş.) ’ye verdiği izin/onay/muvafakatleri, kısmen yada tamamı ile iptal etmek yada Kişisel verileri hususunda bilgi almak istemesi halinde; Özel Mustafa Kemal Okulları ( Maarif Özel Eğitim Yay. A.Ş.) numaralı hattı arayarak veya Özel Mustafa Kemal Okulları ( Maarif Özel Eğitim Yay. A.Ş.) e-mail adresine e-posta gönderebilir veya Yazılı Başvurusunu yukarıda belirtilmiş iletişim adresine gönderilebilir veya KVK Kurulu tarafından belirtilecek sair iletişim/talep yöntemleri kullanabilir.